Share this content on Facebook!
19 Oct 2016


https://sonzin.com/son-dulux/
Một loạt áp đảo của sơn đang có sẵn trên thị trường. Ngay cả khi xem xét một nhũ bên trong màu trắng từ một nhà sản xuất duy nhất các tùy chọn có thể cực kỳ khó hiểu, có ít hướng dẫn trong một hình thức ngắn gọn trên bất kỳ trang web của tôi có thể tìm thấy. Một trong những khó khăn này là sự lựa chọn giữa Dulux Triển Matt Emulsion.

Một cái nhìn nhanh chóng xung quanh sẽ xác nhận các tùy chọn:
• Dulux Triển Vinyl Matt (hoặc như là một khách hàng gọi nó, Vinly Slick)
• Triển Supermatt Dulux
• Dulux thương mại Diamond Matt
Ngoài ra còn có các dòng thương...